Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy en transparante samenwerkingsvoorwaarden.

1. Waarom deze privacyverklaring?

1.1. Dit is de privacyverklaring van Decontex. Onze bedrijfsgegevens zijn te vinden in sectie 7 hieronder. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens via of gerelateerd aan de website https://www.decontex.com (hierna: de “Website”).

1.2. Wij hechten veel belang aan uw privacy en gegevensbescherming. Wij nemen dan ook alle passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij via de Website verwerken, hoe, waarom en welke rechten u daarbij heeft, met wie uw gegevens gedeeld kunnen worden etc. Wij proberen u op een transparante manier te informeren.

Wij raden u aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen. U kunt deze verklaring te allen tijde raadplegen onder het tabblad ‘Privacyverklaring’ op de Website.

1.3. Deze privacyverklaring dekt geen ander beleid of voorwaarden van Decontex, noch enig beleid of voorwaarden van derden, noch van websites of applicaties waarnaar wordt verwezen door hyperlinks op de website.

1.4. Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Wijzigingen worden via de Website of anderszins (bijvoorbeeld via e-mail) bekend gemaakt. De Engelse tekst van deze privacyverklaring prevaleert altijd boven eventuele vertalingen daarvan.

1.5. Op deze privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Brugge (afdeling(en) Brugge) zijn bevoegd in geval van een geschil.

2. Welke gegevens verwerken wij van u en hoe?

2.1. Decontex verwerkt de volgende gegevens via de Website of in het kader van uw gebruik van onze Website:
Identificatiegegevens: voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

Elektronische identificatiegegevens: apparaatdatum, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies of soortgelijke technologieën, door u bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbinding), externe websites, acceptatielogboek van juridische documenten zoals deze privacyverklaring.

Kenmerken zoals track en trace gegevens verwerkt via het contactformulier en het navigeren op onze Website.

2.2. Decontex kan uw gegevens rechtstreeks van u ontvangen, b.v. wanneer u deze verstrekt wanneer u contact opneemt met Decontex via de Website, wanneer u Decontex om een offerte vraagt enz. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken via cookies op onze Website.

2.3. Decontex verzamelt of verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gevoelige gegevens over u, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt via de Website.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens (buiten Decontex)?

3.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in verband met het beschikbaar stellen van de Website. Dit omvat onze hostingproviders, IT-partners, webbeheerders of andere partners of serviceproviders die verband houden met de website.

Decontex verifieert bij haar partners, dienstverleners, verwerkers en/of subverwerkers dat zij de nodige passende (beveiligings)maatregelen nemen conform de AVG of andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om uw gegevens te beschermen en sluit de nodige overeenkomsten inzake gegevensbescherming met haar ( sub)verwerkers.

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan of uitgewisseld door aan Decontex gelieerde ondernemingen (zoals NV Decontex Holding of NV Decontex Benelux) in het kader van het aan u leveren van producten en diensten van Decontex en/of voor de doeleinden beschreven in sectie 5 hierboven .

3.3. Decontex zal uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, behalve in het geval van openbaarmaking van informatie die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of waarnaar wordt verwezen in dit artikel 6 of elders in deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door derden die dit niet in opdracht van Decontex doen, maar zelf verantwoordelijk zijn.

3.4. Tot slot kan het zijn dat wij op grond van de wet of op verzoek van toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties verplicht zijn uw gegevens aan hen of aan een derde partij te verstrekken.

3.5. Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien uw gegevens zouden worden doorgegeven naar landen buiten de EER waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat dergelijke landen een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens, zal Decontex ervoor zorgen dat (aanvullende) maatregelen worden genomen in overeenstemming met de geldende gegevensbescherming. beschermingswetgeving (bv. de implementatie van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie ter beschikking worden gesteld en/of eventuele andere aanvullende maatregelen).

4. Hoe lang verwerken of bewaren wij uw gegevens?

4.1. We zullen uw gegevens niet langer bewaren, verzamelen, behandelen of verwerken dan nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven in sectie 3. We streven ernaar om de minimale gegevens te gebruiken die vereist zijn voor de doeleinden en/of wettelijk vereist. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, worden uw identificatiegegevens en elektronische gegevens (zie paragraaf 4 hierboven) bewaard zolang u gebruik maakt van onze Website in verband waarmee dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn op de opslag of verwerking daarvan of langere opslag of verwerking is vereist ter verdediging van onze belangen in gerechtelijke procedures of tenzij er een ander specifiek gerechtvaardigd belang van Decontex in dit verband is voor langere opslag of verwerking.

4.2. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens kan variëren afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en onze wettelijke verplichtingen.

In ieder geval geldt altijd het algemene principe dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, zullen wij, indien nodig, uw persoonsgegevens wissen of anderszins anonimiseren.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

5.1. U heeft het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de Website. Alle nodige informatie wordt u meegedeeld via deze privacyverklaring. U kunt ons te allen tijde om aanvullende informatie verzoeken.

5.2. U hebt het recht om te vragen:

 • toegang tot uw gegevens.
  U kunt kosteloos één exemplaar van de gevraagde informatie verkrijgen. Als u extra exemplaren aanvraagt, kunnen we u een redelijke vergoeding als administratieve kosten in rekening brengen.
 • correctie van uw gegevens (indien nodig);
  wissen van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’) indien:

  • de verwerking van dergelijke gegevens is niet langer nodig voor het/de doel(en) waarvoor
   waarvan ze door ons zijn verwerkt;
  • u heeft een eerder gegeven toestemming ingetrokken;
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
  • dit is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens zouden zijn verwerkt in verband met een aanbieding van
   online diensten voor kinderen.
  • beperking van verwerking die op u betrekking heeft in de gevallen gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.3. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden (zie punt 4.3 hierboven).

Dit kan eenvoudig door ons een e-mail te sturen (info@decontex.com) of door u af te melden via de link of knop onderaan dergelijke marketingberichten.

5.4. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (overdracht van uw gegevens aan een andere gegevensbeheerder (indien van toepassing)). Dit is alleen mogelijk als de verwerking door ons is gebaseerd op uw toestemming of de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde processen.

5.5. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming die voorafgaand aan uw intrekking is verleend.

5.6. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). Bij klachten kunt u ook contact met ons opnemen (info@decontex.com).

5.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is altijd onderworpen aan de vereisten en voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de AVG).

5.8. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons eenvoudig een verzoek sturen naar info@decontex.com. Daarbij dient u zich te legitimeren. Als we enige reden hebben om aan uw identiteit te twijfelen, kunnen we u om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te verifiëren en te bevestigen. Over het algemeen zullen we om een kopie van uw identiteitskaart vragen om na te gaan wie de aanvraag daadwerkelijk doet. Zorg ervoor dat alle informatie of gegevens die niet vereist zijn voor de verificatie en bevestiging van uw identiteit zwart wordt gemaakt of anderszins wordt verwijderd of onleesbaar wordt gemaakt.

6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Wij (Decontex). Wij zijn de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens via of gerelateerd aan de Website.

7. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen via:

Contact details:

E-mail: info@decontex.com
Website: https://decontex.com/nl/

Bedrijfsgegevens:

 • NV Decontex Holding:
  Rechtsvorm: NV
  Bedrijfsnaam: Decontex Holding
  Maatschappelijke zetel: Sint-Amandstraat 1 8700 Tielt
  Bedrijfsregistratienummer (KBO): 0647.866.166
 • NV Decontex Benelux:
  Rechtsvorm: NV
  Bedrijfsnaam: Decontex Benelux
  Maatschappelijke zetel: Sint-Amandstraat 1 8700 Tielt
  Bedrijfsregistratienummer (KBO): 0731.667.040

8. Waarom en op welke basis verwerken wij uw gegevens?

Decontex verwerkt uw persoonsgegevens voor:

8.1. Contact, aanvragen, informatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens via de Website om contact met u op te nemen, eventuele vragen te verwerken en u de nodige informatie te verstrekken over onze producten en diensten, promoties, kortingen, onze Website of andere informatie met betrekking tot onze activiteiten.
Wij verwerken uw gegevens (of die van uw bedrijf of organisatie) in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van een overeenkomst met u of op basis van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die in voorkomend geval zwaarder wegen dan uw (privacy)rechten (zoals u dergelijke verwerking redelijkerwijs mag verwachten in het kader van het gebruik van onze Website).

Als u ons bepaalde informatie of gegevens, zoals uw identificatiegegevens, niet verstrekt, kunnen wij geen contact met u opnemen, u geen prijsopgave doen en geen producten of diensten aan u leveren.

8.2. Diensten – gebruikersbeheer

Wij verwerken uw persoonsgegevens via het contactformulier op onze Website om onze diensten aan u ter beschikking te stellen, om onze contractuele relatie te beheren, om contact met u op te nemen, om uw vragen of klachten te verwerken, voor backoffice- of helpdeskdoeleinden, administratie.

Als u ons bepaalde informatie of gegevens, zoals uw identificatiegegevens, niet verstrekt, kunnen wij onze diensten niet leveren of het contact met ons niet voor u beschikbaar maken.

8.3. Wij kunnen uw gegevens verwerken om de optimale werking van onze Website te waarborgen en te optimaliseren en te ondersteunen. Wanneer u onze Website gebruikt, kunnen wij in dit verband bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies voor mobiele apparaten of soortgelijke technologieën die worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Ze kunnen de interactie tussen u als gebruiker/bezoeker en onze Website vergemakkelijken en worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en voor het verzamelen van statistieken onder de gebruikers/bezoekers. Cookies stellen ons ook in staat om uw persoonlijke instellingen en voorkeuren op de Website op te slaan. Bepaalde cookies kunnen door een derde partij worden geplaatst om het gebruik van onze Website te meten. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website vindt u in ons cookiebeleid.

8.4. Directe marketing

8.4.1. Decontex kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële en reclamecommunicatiedoeleinden (direct marketing). Strikt persoonlijke communicatie, begroetingen en enquêtes vormen geen direct marketing.

Decontex kan u commerciële en reclameboodschappen sturen over haar producten en/of diensten of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, via e-mail, nieuwsbrief op bepaalde sociale netwerken of op andere manieren.

Indien u een bestaande klant bent van Decontex, beroepen wij ons op onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen om uw persoonsgegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden, die zwaarder wegen dan uw (privacy)rechten of belangen.

Als u echter geen bestaande klant van Decontex bent, is uw voorafgaande toestemming (bv. via inschrijving op onze Website) vereist voor ongevraagde commerciële berichten en/of verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als u wenst dat uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke commerciële en/of reclamedoeleinden, heeft u het recht om op elk moment kosteloos en zonder opgaaf van reden bezwaar te maken (uitschrijven of bezwaar maken tegen dergelijke verwerking). Om u af te melden kunt u contact opnemen met info@decontex.com of u afmelden via de link of knop onderaan dergelijke marketingberichten.

8.5. Het voorkomen van fraude of ander illegaal of onwettig gebruik van de Website:

We kunnen uw gegevens verwerken om de toegang tot de website te blokkeren of te weigeren aan u of andere gebruikers die een overeenkomst(en) met Decontex, ons beleid, onze verklaringen of toepasselijke wetgeving schenden, en om actie te ondernemen tegen u of andere gebruikers.

8.6. We kunnen uw gegevens verwerken voor andere legitieme (commerciële) doeleinden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals het vergemakkelijken van onze activiteiten en diensten, het genereren van geaggregeerde statistieken, pmarktanalyse uitvoeren, ons beleid, onze verklaringen en procedures toepassen, ons verdedigen tegen claims of eisen, onze gebruikers en/of klanten en hun rechten beschermen, en de rechten van eventuele derden beschermen.

8.7. Wij kunnen uw gegevens verwerken voor doorgifte aan derden zoals partners, dienstverleners, leveranciers, autoriteiten en/of andere contractpartijen van Decontex (zie ook paragraaf 6 hieronder) voor de uitvoering van de voorgaande punten.

8.8. Naleving van toepasselijke wetgeving:

Ten slotte kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of rechtmatige verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties.

Vragen, opmerkingen of klachten? Voel je vrij om contact met ons op te nemen:

info@decontex.com